استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در بخش دانشگاهی و آموزشی

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در واحدهای مالی و بورس.jpg

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در ادارات و شرکتها

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در بخش درمانی و بیمارستانی

کاربری زیروکلاینت و تین کلاینت

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در اتاق کنفرانس.jpg

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت برای امور گرافیکی.jpg

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در پمپ بنزین.jpg

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در آژانس هواپیمایی

استفاده از تین‌کلاینت و زیروکلاینت در بخش فروشگاهی